วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รับทำวิจัยตลาด สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม สำรวจตลาด เก็บข้อมูลงานภาคสนาม ออกแบบสอบถาม สำรวจพื้นที่ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค รายงานค้นคว้าอิสระ ค้นคว้าข้อมูลธุรกิจ สำหรับบริษัทฯ ต่างๆ ที่ต้องการสำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ รับปรึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทุกประเภท รับให้คำปรึกษาโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำเป็นรายงานผลการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เคยทำโครงการวิจัยทั้งของทางรัฐบาล และเอกชนต่าง ๆ เช่น สถาบันวิจัยจุฬา, บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (MRT) (มหาชน), บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน), โรงงานยาสูบ, บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรส จำกัด, บริษัท อนันดา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับทำแบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) หรือทำ Focus Group และรับเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ในหน่วยงานรัฐ, เอกชน และนักศึกษา รับสำรวจตลาด วิจัยตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวมทั้งรับทำวิทยานิพนธ์ทุกประเภท รับทำ Assignment หรือ รับทำ IS (Independent Study) ในสาขาต่างๆ รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำสาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม ทุกระดับชั้นการศึกษา รับทำดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ทุกสาขาวิชา สนใจสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจ ได้ที่ :SAP 547 RESEARCH ติดต่อ คุณเก่ง (พลเชฏฐ์) 089-983-3041 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ อีเมล์ : sap547research@hotmail.com ID LINE: sapresearch
รับทำวิจัยตลาด สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม สำรวจตลาด เก็บข้อมูลงานภาคสนาม ออกแบบสอบถาม สำรวจพื้นที่ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค รายงานค้นคว้าอิสระ ค้นคว้าข้อมูลธุรกิจ สำหรับบริษัทฯ ต่างๆ ที่ต้องการสำรวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ รับปรึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทุกประเภท รับให้คำปรึกษาโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำเป็นรายงานผลการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เคยทำโครงการวิจัยทั้งของทางรัฐบาล และเอกชนต่าง ๆ เช่น สถาบันวิจัยจุฬา, บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (MRT) (มหาชน), บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน), โรงงานยาสูบ, บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรส จำกัด, บริษัท อนันดา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับทำแบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) หรือทำ Focus Group และรับเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ในหน่วยงานรัฐ, เอกชน และนักศึกษา รับสำรวจตลาด วิจัยตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวมทั้งรับทำวิทยานิพนธ์ทุกประเภท รับทำ Assignment หรือ รับทำ IS (Independent Study) ในสาขาต่างๆ รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำสาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม ทุกระดับชั้นการศึกษา รับทำดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ทุกสาขาวิชา สนใจสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจ ได้ที่ :SAP 547 RESEARCH ติดต่อ คุณเก่ง (พลเชฏฐ์) 089-983-3041 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ อีเมล์ : sap547research@hotmail.com ID LINE: sapresearch

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

25 ขั้นตอนการทำวิจัย

25 ขั้นตอนในการทำวิจัย

1. ชื่องานวิจัย (Title)
2. ความเป็นมาและความสำคัญ (Rational)
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
4. สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)
5. ตัวแปร (Variable)
6. นิยามศัพท์ นิยามตัวแปร (Definition of terms & variables)
7. ขอบเขตงานวิจัย (Scope)
8 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
10. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
11. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
12. แบบงานวิจัย (Research Design)
13. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrument)
15. เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
16. วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
17. ระยะเวลาในการวิจัย (Duration of Research)
18. ผังควบคุมกำกับ (Research Operation Plan)
19. งบประมาณฺ (Research Budget)
20. ผลการวิจัย (Result)
21. อภิปรายผล (Discussion)
22. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
23. บรรณานุกรม (References)
24. ภาคผนวก (Appendix)
25. บทคัดย่อ (Abstract)

1. ชื่องานวิจัย (Title)
      A good title should be short, accurate, and concise. สั้น ชัดเจน ชื่อเรื่องตรงกับเนื้อเรื่อง
      ชื่อเรื่องน่าสนใจ
      เป็นคำถามที่หาคำตอบได้ด้วยการวิจัย
      เหมาะสมที่จะทำวิจัย
      What ทำอะไร
      Who Where When กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
2. ความเป็นมาและความสำคัญ (Rational)
      เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลก
      เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทย
      เป็นปัญหาเฉพาะจังหวัด
      เป็นปัญหาเฉพาะอำเภอ, ตำบล
3. วัตถุประสงค์ (Objective)
      วัตถุประสงค์ทั่วไป This should specify what kind of knowledge the study is expected to obtain.
      วัตถุประสงค์เฉพาะ These follow logically from the general objective.
4. สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)
สมมติฐานคือข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการวิจัย
Ho สมมติฐานว่าง เป็นสมมติฐานทางสถิติ  A   กับ Bไม่แตกต่างกัน (no difference)     หรือ A กับ B ไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 สมมติฐานทางเลือก สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย   A กับ B แตกต่างกัน    หรือ A กับ B มีความสัมพันธ์กัน
5. ตัวแปร (Variable)
      ตัวแปรต้น
      เป็นสิ่งที่คาดว่าเป็นสาเหตุ
      เปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า คงที่มากกว่าเช่น เพศ อายุ อาชีพ
      ตัวแปรตาม
      เป็นสิ่งที่คาดว่าเป็นผล
      เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ไม่คงที่
      เช่นทัศนคติ
6. นิยามศัพท์ นิยามตัวแปร (Definition of terms & variables)
      เช่น
      มีคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร
      ห้องผู้ป่วยพิเศษ หมายความว่าอะไร
7. ขอบเขตงานวิจัย (Scope)
      การวิจัยมีขอบเขตแค่ไหน ด้านบุคคล สถานที่ เวลา หรือด้านข้อมูลข่าวสาร
      เช่น ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันของหอผู้ป่วยหนัก รพ.กาญจนบุรี
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)
      ไม่เหมือนกับ Objective
      แต่เป็นสิ่งที่จะเกิดตามมา
      InputàProcessàOutput
      OutputàOutcomeàImpact
10. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
      คือแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
      มีความสำคัญมากถึง 30%
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
      กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นนามธรรม เป็นโครงสร้างแห่งเหตุและผลที่มีความหมายในการที่จะช่วยนักวิจัยสร้างหรือเชี่ยมโยงองค์ความรู้ที่ค้นพบต่างๆเข้าด้วยกัน
      ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีกรอบแนวคิดการวิจัย
      ในการวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นสิ่งที่จะทดสอบทฤษฎี หรือได้มาจากสังเกตจากการปฏิบัติ
      ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้นได้มาจากปรัชญาหรือการมองโลกเพื่อจะสร้างทฤษฎีขึ้นมา
11. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
      มีกี่เรื่องที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย
      มีกี่เรื่องที่แตกต่างกับคำถามวิจัย
12. แบบงานวิจัย (Research Design)
      Basic Research
      Applied Research
      Documentary Research
      Clinical Research
      Community Research
      Health Service Research
      Prospective Study
      Retrospective Study
      Cross-sectional
      Observation Study
      Descriptive Study
      Analytical Study
      Experimental Study
13. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)
      Population
      Sampling Frame
      Probability Sampling
      Non-Probability Sampling
Probability & Non-Probability
      Simple random sampling
      Systematic sampling
      Stratified random sampling
      Cluster sampling and multistage sampling
      Convenience sampling (Accidental)
      Quota sampling
      Purposive sampling
      Snowball sampling
14. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrument)
      แบบสอบถาม
      คำถามปลายเปิด
      คำถามปลายปิด
15. เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
      ขออนุญาตศึกษาวิจัยในพื้นที่
      เก็บข้อมูลอะไร ใช้เครื่องมืออะไร โดยใคร เมือไร อย่างไร
      ตรวจสอบความถูกต้อง
16. วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
      Codingàลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์àEditing
      Analyze
      ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ สัดส่วน
      ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ความแตกต่าง
     ข้อมูลจำนวนนับ เลขจำนวนเต็ม Chi Square
     ข้อมูลเชิงปริมาณ มีทศนิยม T test
      ความสัมพันธ์  Regress
17. ระยะเวลาในการวิจัย (Duration of Research)
      จากเริ่มต้นจนเขียนรายงานการวิจัยเสร็จสิ้น
      เช่น รวม 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2546 ถึง 31 มีนาคม 2547 เป็นต้น
18 ผังควบคุมกำกับ (Research Operation Plan)

กิจกรรม \ สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Review Literature


Proposal


สร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม


เก็บข้อมูล


วิเคราะห์ข้อมูล


เขียนรายงานการวิจัย


ส่งตีพิมพ์


นำเสนองานวิจัย
19. งบประมาณฺ (Research Budget)
      ค่าตอบแทนนักวิจัยเดือนละ 2,000 บาท 5 เดือน 10,000 บาท
      ค่าพิมพ์หน้าละ 10 บาท 200 หน้า                                2,000 บาท
      ค่าวัสดุงานพิมพ์                                                            2,000 บาท
      ค่าวิเคราะห์ข้อมูล                                                         3,000 บาท
                                                 รวม             17,000 บาท
20. ผลการวิจัย (Result)
      เขียนเฉพาะผลที่ได้จากการวิจัย
      ไม่เขียนเกี่ยวกับความคิดเห็น
23. บรรณานุกรม (References)
                    เติมศรี ชำนิจารกิจ, สถิติประยุกต์ทางการแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544
                    ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ, สถิติในวิจัยทางการแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541
                    ภิรมย์ กมลรัตนกุล, วิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ กลยุทธ์และลีลา, การประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนงานวิชาการในส่วนภูมิภาค ที่โลตัสปางสวนแก้ว; 2ก.ย.45
24. ภาคผนวก (Appendix)
      เช่น แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
      เช่น แผนที่การจัดกลุ่ม cluster
      อาจแบ่งเป็นหลายตอน
      แต่ละตอนให้ขึ้นหน้าใหม่
25. บทคัดย่อ (Abstract)
      Title
      Author
      Key words
      Background, Purpose
      Materials & Methods
      Result
      Discussion
      (< 250 words)